1 ) Barishal

2 ) Bogura

3 ) Chattagram

4 ) Cumilla

5 ) Dhaka

6 ) Dinajpur

7 ) Jashore

8 ) Kushtia

9 ) Mymenshingh

10 ) Rajshahi

11 ) Rangpur

12 ) Thakurgaon