Chitra 70 WDG (Pymetrozine 50% + Thiamethoxam 20%)

Chitra

Chitra

Chitra 70 WDG (Pymetrozine 50% + Thiamethoxam 20%)