1 ) Bogura

2 ) Chattagram

3 ) Cumilla

4 ) Dhaka

5 ) Dinajpur

6 ) Jashore

7 ) Kushtia

8 ) Mymenshingh

9 ) Rajshahi

10 ) Rangpur